Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie chce wyznaczać trendy nie tylko w nauce, lecz także w myśleniu o nowoczesnej instytucji. Z tych powodów powstał nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu, który stanowić będzie jedno z głównych narzędzi kreowania marki uczelni. Jego nadrzędnym celem jest spójny język wizualny wszystkich jednostek. Wpłynie on w znaczącym stopniu na skuteczną komunikację z odbiorcami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

 

Księga znaku

To kompendium prezentujące najważniejsze zasady identyfikacji wizualnej (plik pdf, rozmiar 2,09 MB).

Nowa identyfikacja wizualna (księga znaku)

 

Szablony i wzory

Aby zachować spójność materiałów graficznych powstających w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, opracowany został zestaw szablonów i wzorów plików do wykorzystania. W skład zamieszczonych materiałów wchodzą:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na wdrożenie nowego systemu przewiduje okres przejściowy, w którym będzie istniała możliwość wykorzystania przygotowanych już wcześniej materiałów promocyjnych, aż do czasu wyczerpania nakładu, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. W tym okresie funkcjonować będą elementy zarówno starej, jak i nowej identyfikacji wizualnej.

 

Wsparcie Działu Promocji

Za udostępnianie, wsparcie we wdrożeniu i konsultacje w zakresie prawidłowego wykorzystania systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odpowiada Dział Promocji (Uchwała nr 6.30.01.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 30 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Wszystkie materiały sporządzane przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni muszą być przygotowywane zgodnie ze standardami systemu identyfikacji wizualnej określonej w „Księdze znaku” (plik pdf, rozmiar 2,09 MB).

Projekty graficzne (w wersji elektronicznej) wszystkich materiałów zawierających logo Uczelni wymagają akceptacji pod względem zgodności ze standardami systemu identyfikacji wizualnej przez upoważnionego pracownika Działu Promocji.

W związku z tym uruchomiony został adres mailowy identyfikacja@up.krakow.pl, na który należy przesyłać projekty materiałów promocyjnych wymagających zatwierdzenia. Odpowiedź zostanie udzielona w możliwie krótkim czasie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych.